+36/89/512-200

Adatvédelmi tájékoztató

Utolsó frissítés: 2020. május 25.

Ez az Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) azt tartalmazza, hogy a Villa Classica Kft. (a továbbiakban „Villa Classica” vagy „mi”, illetve ragozott formái) hogyan használja és védi az Ön személyes adatait. A Villa Classica azon személyes adatok adatkezelője, amelyeket vendégeink vagy leendő vendégeink bocsátanak rendelkezésünkre, amikor a classicahotel.hu weboldalt használják, valamint személyek egyéb csoportjai esetében, akiket a jelen Tájékoztató vendégként azonosít, és akik különböző csatornákon, üzleti kapcsolattartókon és munkatársainkon keresztül lépnek kapcsolatba a Villa Classicával.

A Villa Classica üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti partnerektől, munkatársaktól és más személyektől személyes adatokat kér, szerez és dolgoz fel. Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtásához a lehető legkevesebb személyes adatot kelljen kezelnünk. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a természetes személyek személyes adataival és adatvédelemmel kapcsolatos törvényes jogait és észszerű elvárásait.

A jelen Tájékoztató azt fejti ki, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét. Az általunk követett elvek közül több az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletéből (GDPR) következik, ugyanakkor a személyes adatok védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatban valamennyi hatályos jogi követelménynek megfelelünk.

Igyekeztünk ezt a Tájékoztatót könnyen használható és érthető formában elkészíteni, a közölni kívánt információ bonyolultságából adódó korlátokon belül. Ha kérdése van a Tájékoztató tartalmával kapcsolatban, illetve észrevételei vagy javaslatai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tehetjük jobbá a Tájékoztatót, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

Adatvédelmi tisztviselő

 • Név: Törös Péter
 • E-mail: info@villaclassica.hu
 • Telefon: +36 89 512 200

1. A természetes személyek („érintettek”) jogai a GDPR értelmében

A GDPR szerint az „érintettek” olyan, bárhol élő természetes személyek, akik az Európai Unióban valamely „adatkezelővel” állnak kapcsolatban, vagy olyan, Európai Unión belül élő természetes személyek, akik az Európai Unión kívül valamely adatkezelővel állnak kapcsolatban. Az „adatkezelő” az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének módját meghatározza. A „személyes adat” minden olyan adat, amely az érintetthez köthető.

A GDPR értelmében az érintettek az alábbi jogokkal rendelkeznek:

 • Átlátható tájékoztatás
 • Saját adatokhoz való hozzáférés
 • Pontatlan adatok helyesbítése
 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos körülmények között
 • Hozzájárulás visszavonása
 • Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
 • Az adatkezelés elleni tiltakozás
 • Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
 • Adathordozhatóság
 • Adatvédelmi hatóságnál panasszal élni
 • Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

A jelen Tájékoztató mindezen jogok összességére vonatkozik. E jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is három hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon juttatjuk el Önnek. Az első megkeresésnél
nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egy éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel.

Figyelem! Kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.

Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.

E jogoktól eltérően ha Ön úgy gondolja, hogy a Villa Classica az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk, és fejleszthessük a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásainkat. Hivatalos panaszt emailben vagy postai úton tehet, az 1.12. Forduljon a Villa Classicához a GDPR-ral kapcsolatban pontban megadott elérhetőségeken. Igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül válaszolni Önnek.

1.1. Átlátható tájékoztatás

A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy elektronikus úton adjuk meg. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatást is nyújthatunk.

1.2. Saját adatokhoz való hozzáférés

Önnek jogában áll a Villa Classicától igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést:

 • Az adatkezelés célja
 • Az érintett személyes adatok kategóriái
 • Azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, különös tekintettel a nem Európai Uniós tagállamokban található címzettekre
 • A személyes adatok tárolásának időtartama
 • Hogy Önnek jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérni tőlünk, vagy e kezelés ellen tiltakozni
 • Hogy Önnek jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz panasszal fordulni
 • Amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtjük, ezen adatok forrása
 • Hogy az adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, és ha igen, az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír
 • Amennyiben az Ön személyes adatait egy Európai Unión kívüli országba továbbítjuk, az Ön jogait védő megfelelő garanciákat biztosítjuk Önnek

1.3. Pontatlan adatok helyesbítése

Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, azokat az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

1.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Önnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük e kérését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

 • Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség
 • Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére
 • Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik
 • Jogellenesen kezeltük adatait
 • Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • Az adatok általunk történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul,
  • és / vagy Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort,
  • vagy Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte (Magyarországon a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás alsó korhatára 16 év).

Figyelem! Személyes adatait nem törölhetjük, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Ön adatai átmenetileg e törlést követően biztonsági másolatként még megmaradnak, de adatvédelmi technikák segítségével biztosítjuk, hogy ezekhez a másolatokhoz kizárólag adatvesztés esetén, az adatbázis visszaállításának céljából lehessen hozzáférni, és hogy azokat az adatok felfedése érdekében ne lehessen másolni. A biztonsági másolatokat rotációs alapon 1 hónapon belül megsemmisítjük.

1.5. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön hozzájárulását adta az általunk végzett adatkezeléshez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ezt megteheti úgy, hogy az info@villaclassica.hu e-mail címre elküldi kérését, amely fejezet azon tevékenységeket sorolja fel, amelyek esetében személyes adatokat kezelünk. Másik lehetőségként az alábbi 1.12. pontban megadott címre is írhat nekünk. Figyelem! Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az általunk már elvégzett adatkezelést.

1.6. Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése

Ön kérheti, hogy a Villa Classica korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az általunk végzett adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az eredeti célból már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Ön tiltakozik az általunk végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként „jogos érdekeinket” neveztük meg, de Ön azt állítja, hogy az Ön „érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek.

Ha az adatkezelés az Ön tiltakozása alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával lehet kezelni, vagy:

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez,
 • más személy jogainak védelme érdekében,
 • vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az adatkezelés korlátozása esetén e korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

1.7. Az adatkezelés elleni tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az adatkezelés jogszerűségének alapjaként saját „jogos érdekeink” szolgálnak, de Ön azt állítja, hogy az Ön „érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek,
 • az Ön adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik (a profilalkotás olyan automatizált döntéshozatal, amelynek során a gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz vagy tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzőket elemzik vagy előre jelzik azokat).

Ilyen tiltakozás esetén az Ön személyes adatait az említett célokból többé már nem kezelhetjük.

1.8. Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

 • a döntés az Ön és közöttünk fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • vagy az automatizált folyamatot olyan Európai Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

Az első esetben az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelméhez megfelelő intézkedéseket kell végrehajtanunk, ideértve legalább Önnek azt a jogát, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

1.9. Adathordozhatóság

A GDPR értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat „tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja. Az érintett arra is jogosult, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható. Amennyiben Ön az 1.2. pont alapján hozzáférést kér személyes adataihoz, ezeket széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön kifejezetten azt kéri, hogy írásos formában küldjük el Önnek az adatokat.

1.10. Adatvédelmi hatóságnál panasszal élni

Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, akkor a Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet. Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem az Európai Unió egy másik tagállamában tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni, melyek nevét és elérhetőségét az alábbi linken találja:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az Európai Unión kívüli országban tartózkodik, a magyar Felügyeleti Hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1.11. Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti Európai Uniós tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti Európai Uniós tagállam bírósága előtt is. Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb, a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

1.12. Forduljon a Villa Classicához a GDPR-ral kapcsolatban

Egyéb esetben a fent ismertetett jogok gyakorlása érdekében vagy közvetlenül a Villa Classicához intézett panasz esetében vagy a GDPR-ral vagy az adatvédelemmel kapcsolatos általános megkeresés esetében a kapcsolattartáshoz szükséges e-mail cím és levelezési cím a következő:

2. Adatkezelések

Az Európai Unión belüli és az azon kívüli adattovábbításokra is jelen tájékoztatón belül hívjuk fel a figyelmet.

2.1. Szobafoglalás

Az adatok köre: online, személyesen a szállodában vagy telefonon leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatok valamelyikét vagy az összeset kérhetjük:

 • Vezeték- és keresztnév
 • Érkezés napja
 • Elutazás napja
 • Egy szobában tartózkodó felnőttek és gyermekek száma
 • Szoba típusa
 • Bankkártyaadatok (bankkártya tulajdonos neve, bankkártyaszám, lejárati idő)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Teljes levelezési cím (ország, irányítószám, város, utca és házszám)
 • Megjegyzés – itt adhatja meg különleges kéréseit

Az adatkezelési cél: az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilvántartsuk a fizetési eszközt, amivel elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szállodába. Az Ön e-mail címét az alábbi esetekben használjuk:

 • ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról,
 • az Ön elutazása után három nappal, hogy ossza meg velünk a tartózkodásával kapcsolatos észrevételeit annak érdekében, hogy az Ön és más vendégek későbbi látogatásai során még jobb szolgáltatást nyújthassunk.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogszerűségének alapja, hogy ezekre az adatokra egy, szobafoglalásra irányuló szerződés teljesítéséhez van szükségünk. Az Ön e-mail címét annak érdekében kezeljük, hogy a tartózkodása után e-mailt küldhessünk Önnek, mivel „az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai”. Jogos érdekeink közé tartozik ebben az esetben a kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, és úgy véljük, hogy a tartózkodása után küldött e-mail nem sérti az Ön alapvető jogait.

Figyelem! Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.

Az adatkezelési idő: a személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük. Előfordulhat például, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az e-mail címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

Az alábbi esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat:

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni. Ezért ha Önnek a számlát 2018. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2026. december 31-ig kell megőriznünk.
 • A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EGT-n (Európai Gazdasági Térség, melynek tagjai az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia) kívülről érkező, ún. harmadik országbeli összes vendéget. Jogszabályi kötelességünk az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat a bejelentkezés napjától számított 6 évig megőrizni. Ha az erre szolgáló „igen” válasz megjelölésével kéri adatai megőrzését a későbbi foglalások egyszerűsítése érdekében (adatkezelési cél), úgy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz. Ha nem járul hozzá az adatok kezeléséhez (a „nem” választ jelöli meg), akkor a következő foglalásakor újból meg kell adnia azokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A személyes adatait ilyen esetben az utolsó foglalásától számított 8 évig tároljuk. Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

2.2. Bejelentő lap

Az adatok köre és az adatkezelés jogalapja: kötelezően megadandó személyes adatok (ezen adatok vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele):

 • a következő adatok kezelése jogszabályi kötelezettség:
  • vezetéknév
  • keresztnév
  • állampolgárság
  • útlevélszám (csak harmadik országbeli vendég esetén)
  • teljes lakcím (ország, irányítószám, város, utca és házszám)
 • az igényelt szolgáltatás teljesítése érdekében (szerződés alapján) kezeljük még:
  • e-mail cím
  • telefonszám

A Villa Classica a szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli távozását követő 3 napig a nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy megkérdezzük véleményét a szolgáltatásainkról és ez által fejlesszük azokat.

Az adatkezelés célja: szállodai szolgáltatások nyújtása, ideértve a kapcsolattartást és a szolgáltatás fejlesztését is.

Az adatkezelési idő: a személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük. Előfordulhat például, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az e-mail címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

Az alábbi esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat:

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni. Ezért ha Önnek a számlát 2018. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2026. december 31-ig kell megőriznünk.
 • A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EGT-n (Európai Gazdasági Térség, melynek tagjai az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia) kívülről érkező, ún. harmadik országbeli összes vendéget. Jogszabályi kötelességünk az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat a bejelentkezés napjától számított 6 évig megőrizni. Ha az erre szolgáló „igen” válasz megjelölésével kéri adatai megőrzését a későbbi foglalások egyszerűsítése érdekében (adatkezelési cél), úgy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz. Ha nem járul hozzá az adatok kezeléséhez (a „nem” választ jelöli meg), akkor a következő foglalásakor újból meg kell adnia azokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A személyes adatait ilyen esetben az utolsó foglalásától számított 8 évig tároljuk. Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

2.3. Vendég kérdőív

A Villa Classica szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján mondhatják el a vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor Ön megadhatja az alábbi személyes adatait:

 • Név
 • E-mail cím
 • Szobaszám

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja. Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott vendégre nem visszavezethető, a vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a Villa Classica statisztikai célokból is felhasználhatja.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a véleményezővel és panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudjuk kérdését megválaszolni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelési idő: az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása után az adott évet követő egy év elteltével töröljük.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

2.4. Kamerarendszer

A Villa Classica által üzemeltetett Hotel Villa Classica kül- és belterületén kamerák üzemelnek a vendégeink, a munkavállalóink és a tulajdonos személyi és vagyoni biztonsága érdekében.

Az adatkezelés célja: a kamerás megfigyelés célja a vagyon és a személyvédelem, azaz:

 • a jelentős értéket képviselő eszközök védelme,
 • a vendégeink személyes értékeinek védelme,
 • a munkavállalóink és a vendégeink személyes védelme

tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, és a jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem megoldható.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. A kamerás megfigyelést a szálloda bejáratánál arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

Az adatkezelési idő: a felvételeket a kamerarendszer 14 napig tárolja, azután automatikusan törlésre kerülnek. A felvételekhez csak a tulajdonosnak, a szállodavezetőnek és az adatvédelmi tisztviselőnek van hozzáférése. A felvételeket munkavállalóinknak és vendégeinknek csak indokolt esetben, előzetes ellenőrzés után adjuk ki. Harmadik félnek csak hivatali eljárás céljából (pl. rendőrség), hivatalos kikérés és előzetes ellenőrzés után adjuk ki.

2.5. Hírlevél

Hírlevél küldése érdekében az Ön teljes nevét és e-mail címét kezeljük.

Az adatkezelés célja: az Ön tájékoztatása az aktuális akciókról és újdonságokról.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet küldeni az Ön részére. Az adatkezelési idő: hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található „Leiratkozás a hírlevélről” link segítségével, vagy az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Adattovábbítás harmadik országba: amikor Ön feliratkozik a Villa Classica hírlevelére, akkor adatait a MailChimp, egy USA-beli társaság által üzemeltetett alkalmazásnak adja meg. Az Ön személyes adatait tehát egy harmadik országba továbbítják. Annak biztosítása érdekében, hogy Ön a személyes adataival kapcsolatban a GDPR értelmében fennálló jogait megőrizhesse, a következő garanciákat vezettük be:

 • A MailChimp és a közöttünk fennálló szerződéses feltételek meghatározzák és korlátozzák az általuk végzett adatkezelést.
 • A MailChimp rendelkezik az „EU-USA adatvédelmi pajzs” szerinti tanúsítással. Az adatvédelmi pajzs egy, az EU és az USA között fennálló kormányközi megállapodás, amelyet az EU Bizottsága úgy ismer el, mint amely az EU-ban érvényes adatvédelmi szintekkel egyenértékű adatvédelmet biztosít.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

2.6. Ajándékutalvány

Villa Classica ajándékutalvány vásárlásakor Ön az alábbi személyes adatokat adja meg:

 • Személyes vásárlás esetén:
  • Név
  • Számlázási név és cím
 • Online megrendelés esetén a classicahotel.hu weboldalon keresztül:
  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Számlázási név és cím
  • Kézbesítési név és cím

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az ajándékutalvány kézbesítése érdekében, illetve az ajándékutalvány értékének számlázása.

Az adatkezelés jogalapja: az ajándékutalvány kiállítása érdekében kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása kötelező, a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelési idő: az így kapott személyes adatokat a Villa Classica a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelően 8 évig tárolja.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

2.7. Bankkártyaadatok

A szobafoglalás esetén az alábbi bankkártyaadatok megadását kérhetjük:

 • Bankkártyán szereplő név
 • Bankkártyaszám
 • Lejárati idő (év/hó)

Az adatkezelés célja: a foglalás biztosítása, valamint a foglalás végösszegének vagy egy részének lehívása lemondástól függően.

Az adatkezelés jogalapja: a szobafoglalás, mint szolgáltatás érdekében kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása kötelező, a szolgáltatás nyújtás feltétele.

Az adatkezelési idő: a bankkártyaadatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében, kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. A szállodából történő távozást követő 30 nap után az adatok a szállodai szoftver által automatikusan és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

2.8. Közösségi portálok

A Villa Classica által üzemeltetett Hotel Villa Classica elérhető:

Facebook: az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like” / „tetszik”; „follow” / „követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike” / „nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. A Facebook oldalunk segítségével Ön tájékozódhat a legújabb akciókról. A Villa Classica a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés célja: a Villa Classica által üzemeltetett Hotel Villa Classica weboldalán található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.

Az adatkezelési idő: az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.

Adattovábbítás: adattovábbításra vagy adatfeldogozó igénybevételére nem kerül sor. A Facebook tőlünk független adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

Szobafoglalás esetén a Vendéget a rendszer automatikusan átirányítja a Villa Classica honlapjára. Az adatkezelés a 2.1. pontban foglaltak szerint folyik.

A Villa Classica közösségi oldalain képeket és filmeket is közzétesz a különböző eseményekről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Villa Classica mindig kikéri az érintett(ek) írásbeli hozzájárulását a képek és videók közzététele előtt.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

2.9. Kapcsolat

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mail, telefon, posta, Facebook, Twitter, Google+ vagy az erre kialakított űrlapok útján (pl: ajánlatkérés)). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés / kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés jogalapja: mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön (vélelmezett) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

Az adatkezelési idő: az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Ha viszont – a levelezés természetéből adódóan – adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Villa Classica, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

Adattovábbítás: adattovábbításra vagy adatfeldogozó igénybevételére nem kerül sor.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

2.10. Panaszkezelési jegyzőkönyv

A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Villa Classica a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a fogyasztó neve, lakcíme
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
 • a Villa Classica nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
 • telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

Az adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.

Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése,
mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést.

Az adatkezelés idő: a jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

2.11. Automatikusan rögzített adatok, cookiek (sütik) és „remarketing kódok”

2.11.1. Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek az Ön eszközének (pl.: notebook, asztali számítógép, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelési idő: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

2.11.2. Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)? A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító.

A cookie-k (sütik) két típusa:

 • A „munkamenet süti” (session cookie): a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot. Ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével,illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
 • A „maradandó süti” (persistent cookie): a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis, ha valaki nyilvános helyen, pl. internet kávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti is a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról!

Milyen cookie-kat alkalmazunk?

A honlap működéséhez elengedhetetlen eszközök: az ilyen cookie-k a honlap megfelelő működéséhez elengedhetetlenek, így ebben az esetben az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Adattovábbítás nem történik.

a) Kitöltési segédlet

Az adatkezelés célja: segíti az adatlapok kitöltését azzal, hogy előre felajánlja az Ön részére megfelelőnek tűnő kitöltést.

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart.

b) Keresési segédlet

Az adatkezelés célja: segít a keresésben, hogy megtalálja, amit keres.

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart.

c) Helyesírás ellenőrző

Az adatkezelés célja: automatikusan javítja a vélelmezett elütési hibákat.

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart.

d) Nyelvi beállítás azonosítása

Az adatkezelés célja: a honlap megjegyezze az Ön böngészőjének nyelvi beállításait.

Az adatkezelési idő: ezt a cookie-t 30 napig tároljuk.

e) Közösségi hálózati cookie (Facebook, Twitter, Google+, YouTube)

Az adatkezelés célja: ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található tartalmak
megosztásra kerüljenek.

Az adatkezelési idő: ezt a cookie-t a megosztás idejéig tároljuk.

f) YouTube lejátszó

Az adatkezelés célja: ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található videókat lejátssza.

Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a lejátszás idejéig tároljuk.

Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k: ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, nem kezelnek tehát személyes adatot. Működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekinti meg, mire kattint, hogyan görget a honlapon, mely oldalakat látogatja meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez igazítását.

Marketing célú cookie-k: az ilyen cookie-k adatkezelési célja a személyre szabott reklámok küldése. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön részére kialakított reklámok.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

2.11.3. Hivatkozások

A honlapunk olyan hivatkozásokat is tartalmazhat, amelyeket nem a Villa Classica üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Villa Classicának nincs semmilyen befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná!

2.12. Álláshirdetések

E-mailben vagy papír alapon lehetősége van arra, hogy a Villa Classica Kft. állásajánlataira jelentkezzen. Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt pályázatokról, a megfelelő jelentkezők kiválasztása és az állásajánlatra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, mely e-mail vagy papír alapon küldött jelentkezés esetén vélelmezett. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja e-mail vagy postai levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, de hozzájárulás visszavonása esetén, vagy valamely általunk kért dokumentum, adat hiányában nem tudjuk elbírálni jelentkezését.

Az adatkezelési idő:

 • A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:
  • A sikertelen pályázót e-mailben vagy papír alapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további egy évig tároljuk a jelentkezését. Amennyiben 30 napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük adatbázisunkból.
  • A sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából.
 • Az általános, nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó jelentkezések kezelése:
  • E-mailben vagy papír alapon eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban egy évig tároljuk.
  • Egy év elteltével az így megadott önéletrajzokat és adatokat töröljük adatbázisunkból.

Adattovábbítás: adattovábbításra vagy adatfeldogozó igénybevételére nem kerül sor.

Ha az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@villaclassica.hu címre küldött e-mail útján.

2.13. Személyzet

A jelen Tájékoztatóban szereplő információk, valamint az 1. pontban ismertetett jogok a Villa Classica Kft. alkalmazottaira, valamint az ő adataik kezelésére is érvényesek.

Alkalmazottainkat közvetlenül tájékoztatjuk a Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatónkban foglaltakról és személyes adataik kezelésének részleteiről.

2.14.    Üzleti kapcsolattartás

A legtöbb céghez hasonlóan a Villa Classica is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk.

Az adatkezelés célja: az ilyen adattárolást minden esetben az illető hozzájárulásával, annak érdekében végezzük, hogy vállalataink együttműködés céljából kommunikálhassanak.

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelési tevékenységünk jogalapja „a szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek”. Ezen üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait kizárólag vállalataikkal történő üzleti együttműködés kialakításának és fenntartásának megkönnyítése céljából tároljuk. Nem végzünk például marketingtevékenységet ezen kapcsolattartók felé adataik felhasználásával, és azokat nem továbbítjuk harmadik félnek.

Az adatkezelési idő: az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek. A fentiekkel azonos módon járunk el a sajtó képviselőinek személyes adatai kezelése során is.

3.    Jogi hivatkozások és elérhetőségek

A Villa Classica Kft., mint adatkezelő köteles hivatalos nevéről, elérhetőségeiről és egyéb adatairól tájékoztatást közzétenni. Az alábbiakban a GDPR által előírt információkat tesszük közzé.

A Hotel Villa Classicát üzemeltető jogi személy adatai:

 • Név: Villa Classica Vendéglátó és Szállodaüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövidített név: Villa Classica Kft.
 • Székhely: 8500 Pápa, Bástya u. 1.
 • Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 19-09-514955
 • Adószám: 23810501-2-19
 • Képviseletében eljár: Seregélyes Mátyás ügyvezető
 • Adatvédelemért felelős munkatárs: Törös Péter
 • Telefonszám: +36 89 512 200
 • E-mail cím: info@villaclassica.hu
 • Fő tevékenység: 55.10 Szállodai szolgáltatás

4.    Kifejezések és rövidítések értelmezése

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adattovábbítás: Személyes adatok továbbítása az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól az Európai Unión kívüli jogi személy felé.

Álnevesítés: Kódolás vagy személyes adatok olyan más módon történő fenntartása, amellyel nem köthetők egy konkrét adatkezelés alanyához kiegészítő információ megadása nélkül. A kiegészítő információt külön kell tárolni és védeni kell a jogosulatlan felhasználástól technikai és szervezési intézkedésekkel.

Érintett: Az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik.

Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Európai Uniós tagállam: Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

Felügyeleti Hatóság: Egy európai uniós tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Harmadik ország: Az EGT-n (Európai Gazdasági Térség, melynek tagjai az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia) kívüli ország.

Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adatok különleges kategóriái: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.